Prodávám jak jsem koupil


Vložil TN. (bez ověření), 12. Březen 2018 - 15:59

Návod najdete v článku, podívejte se do sbírky listin dané společnosti TREVOS, a. s., tam najdete další tipy. Je to jednoduché.

  1. navštivte libovolnou vesnici v průmyslové oblasti v Rumunsku nebo Bulharsku (v některých vesnicích je nezaměstnanost 80–90 %)
  2. prvnímu opilci vražte do ruky 100 EUR a dotáhněte ho k notáři, kde vám podepíše plnou moc
  3. po návratu do ČR oblékněte kšiltovku a mikinu s kapucí a kloňte hlavu do země
  4. plnou moc nechte soudním tlumočníkem přeložit
  5. vytipujte internetovou kavárnu bez kamer
  6. sepište zápis ze shromáždění s datem konání leden 2017, když předsedou společenství byl 100 % přítomných zvolen Rumun (Bulhar), a prezenční listinu, vytiskněte (nutno na cizí tiskárně, abyste nezanechal stopy, nezapomeňte na rukavice! – i z papíru lze odebrat otisky prstů) a vyrobte podpisy – vzory podpisů členů SVJ najdete ve sbírce listin
  7. týden se nemyjte a neměňte spodní prádlo
  8. udělejte úředně ověřené kopie (z kopií se bude obtížně prokazovat padělaný podpis) – nezapomeňte na mikinu s kapucí, kopie udělejte u notáře, protože notáři nevedou knihu ověřovaných opisů listin (zatímco Česká pošta a městské úřady ano), pokud to umíte, padělejte notářské razítko; do pusy dejte tři bonbóny a šišlejte, protože smrdíte, notářská asistentka se vás bude chtít co nejdříve zbavit
  9. originály spalte
  10. podejte návrh na zápis změny v rejstříku společenství, jako doručovací adresu uveďte P.O.Box

Protože shromáždění proběhlo v lednu 2017 (uběhla lhůta dle § 259), nebude moct přehlasovaný vlastník podat žalobu o neplatnost. Usnesení je tedy automaticky ze zákona platné.

Po zápisu si nechte udělat dispozice k bankovnímu účtu a vemte si, co na něm leží.

Vytipujte velká SVJ (300+ bytů), na účtech jim leží standardně 20–30 miliónů Kč.

Trochu se ale obávám, že narazíte na AML, banky jsou povinny podezřelé transakce stopnout. Spokojil bych se tedy jen s převodem 3 mil. Kč, do zprávy pro příjemce napište třeba „první záloha ceny za zateplení domu“ a nezapomeňte napsat rozumně vypadající variabilní symbol (např. 1800036).


Příliš složité - u nás to funguje obdobně a s požehnáním osoby odpovědné za správu domu. A takhle si tu žijeme.


 
(více)
12.03.2018 17:23:40 | 0 komentářů | stálý odkaz

Příjmy z pronájmu společných prostor.

Z dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu, (7 Afs 19/2009–57 a 8 Afs 32/2011–64) vyplývá, že každý z vlastníků – fyzických osob si zdaní alikvotní část společenstvím přijatých příjmů v daňovém přiznání za to zdaňovací období (tj. za rok), ve kterém společenství tyto příjmy od jejich poskytovatelů (např. nájemců) obdrželo bez ohledu na to, kdy jim budou tyto jejich alikvotní části příjmů společenstvím reálně vyplaceny!“

Pokud právnická osoba SVJ,která vede řádně své účetnictví, dle z.č.563/1991 Sb.,(586/1992 Sb.,),obdrží na svůj účet finanční částku,která jí nepřísluší, je její povinností, ji vyúčtovat/odeslat právoplatnému majiteli a to se vším všudy,co k tomu ze zákona patří.Nečiní-li tak,nekoná s péčí řádného hospodáře,poněvadž i za správné vedení účetnictví odpovídá pouze právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán.


V ustanovení § 16 odst. 2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím je výslovně stanoveno, že příjmem SVJ není příjem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Z tohoto hlediska, kdy nejde o výnos SVJ, nemůže usnesení shromáždění nahradit projev vůle jednotlivých vlastníků týkající se nakládání s jejich příjmem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Pro praxi lze z toho dovozovat, že by však bylo možné, aby shromáždění vyjádřilo nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek souhlas s tím, že na základě souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek, např. formou písemného souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek na příslušné listině budou prostředky z nájemného z pronájmu společných částí domu, příslušející těmto souhlasícím vlastníkům jednotek převedeny do„fondu oprav“ SVJ, správně na platby záloh na příspěvky na správu domu a pozemku.Takový souhlas by musel být vyžadován od jednotlivých vlastníků jednotek, neboť jde o finanční prostředky těchto vlastníků jednotek, nikoliv o prostředky, o jejichž použití by mohlo rozhodovat shromáždění SVJ či stanovy. Shromáždění SVJ by tedy pouze vyjádřilo souhlas s tím, že u těch vlastníků jednotek, kteří písemně souhlasí s převodem těchto prostředků na „fond“ oprav“ budou tyto prostředky takto převedeny. V případě těch vlastníků jednotek, kteří by s tímto postupem nevyjádřili souhlas, by SVJ jejich podíl na příjmu z nájemného z pronájmu společných částí domu vyplatilo. Z praktického hlediska je zřejmě možné, aby se shromáždění usneslo, že uvedené příjmy vlastníků jednotek budou u souhlasících vlastníků převedeny jako jejich platby do „fondu oprav“ a na témže shromáždění by vlastníci jednotek (kteří by souhlasili) podepsali listinu o tom, že s tímto převodem do„fondu oprav“ SVJ souhlasí. konec citace

(více)
12.03.2018 17:11:11 | 0 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se