« Úvod | Osvětlení společných p... »

Novela občanského zákonníku


Podle informace pověřeného vlastníka zpracovává náš "správce" ,u kterého dodnes nevíme co že nám spravuje ,údajně povinnou,změnu našich stanov. Dovolím si citovat zde názor z "Portálu SVJ" Logičnost závěrů si každý odvodí sám po přečtení NOZ. Povinná úprava stanov Vložil lake, 31. Prosinec 2013 - 1:42 Názor, zmíněný panem Kolemjdoucím, má jednu vadu: je v přímém rozporu se zněním NOZ. Ten se totiž o stávajících SVJ(2000) nezmiňuje ani slovem a žádnou povinnost jim neukládá ani přímo, ani nepřímo. Není divu: jde o jiné právnické osoby, než ty, které upravuje NOZ a které budou vznikat od 1. ledna 2014. Toto nelze okecat. Je to totiž v NOZ uvedeno výslovně. A má i druhou vadu. Na rozdíl od tvrzení pana Kolemjdoucího zastává Ústavní soud konstantně a dlouhodobě názor, že nepravou retroaktivitu právního předpisu může zákonodárce zavést pouze pozitivní právní úpravou, to jest výslovným právním aktem. Nikoliv pouhým opomenutím zákonodárce, vynecháním jedné právnické osoby z textu zákona. Takže právní stav je jiný, než tvrdí stará Blažková a další neználci. Zde se otevřeně propaguje porušování Ústavy. Provádí se směšné a amatérské „dotváření“ zákona ve stylu … zákonodárce to sice v zákonu neuvedl, ale možná kdyby na to nezapomněl, mohlo by to být třebas takto: [a za tím následuje nějaký ničím nepodložený výčet údajných povinností]. Zákonodárce měl více různých možností, jak vyřešit přechod právnické osoby na novou právní úpravu. Například v § 777 zákona o obchodních korporacích to vyřešil, a celkem jednoduše:Zákon č. 90/2012 Sb. § 777 (4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě. (5) Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Nepřipomíná vám to náhodou SVJ(2000) a zákon č.72/1994 o vlastnictví bytů? Připomíná, že ano. Jen s jediným rozdílem: Autoři ZOK do něj nezapomněli dát toto přechodové ustanovení pro stávající korporace, kdežto tvůrci NOZ na obdobné ustanovení pro stávající SVJ bohužel úplně zapomněli. Ale pouhým opomenutím není možno přikázat 55 tisícům SVJ, aby se bez právního důvodu změnily na něco zcela jiného. Takže já – na rozdíl od staré Blažkové a hromady dalších neználků – tvrdím, že budoucí postavení SVJ(2000) od 1. ledna 2014 je přesně takové, jaké uvádí např. § 777 ZoK. Přečtěte si to znovu. Oba zákony, NOZ i ZOK, vznikaly paralelně a přijaty byly parlamentem v rozmezí několika dnů. Zákonodárce zapomněl v NOZ na současná společenství, ale kdyby na ně nebyl zapomněl, nechal by je nejspíše, aby se i nadále řídily dosavadní právní úpravou. Toto moje sdělení je na první pohled úplně stejně věrohodné, jako tvrzení pana Kolemjdoucího o nucené změně úplně všeho, od názvu až po obsah stanov. Jenže na druhý pohled je zde jeden velký a nezanedbatelný rozdíl: mé tvrzení je v souladu s Ústavou ČR i s dřívějšími rozhodnutími Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě. Hromada neználků však tvrdí něco, co Ústavní soud již předem vícekrát a opakovaně smetl se stolu. Kdo jsou tito neználci, že si osobují právo domýšlet co zákonodárce nikdy a nikde nevyslovil? Proč se domnívají, že by stávající SVJ se mělo měnit, když jiné právnické osoby podle NOZ i podle ZoK se měnit nebudou? Vždyť se i nadále budou řídit dosavadní právní úpravou, a to i přes to, že se od 1. ledna 2014 zrušuje zákon, podle kterého vznikly. Jakpak je možné, že tyto tisíce právnických osob budou v klidu dále fungovat podle zrušené právní úpravy, a prd se stane, a autorům zákona to nevadí, a zákonodárcům to nevadí, a právnické veřejnosti to nevadí, a vůbec nikomu to nevadí??? Proč by najednou u stávajících SVJ mělo totéž řešení tak strrrrrrašně vadit? Ono to ve skutečnosti nikomu nevadí, jen těm dvěma desítkám popletených neználků-právníků, kteří si ještě nestihli přečíst Ústavu a papouškují cosi po profesoru Eliášovi. Myslete hlavou, pokud v ní nemáte napěchované seno. Plná citace, ačkoliv se slovníkem autora ne zcela souhlasím. Avšak i to je součástí demokracie. Zdroj: http://www.portalsvj.cz/diskuse/stanovy-svj-podle-noz
29.01.2014 15:06:57 | Autor: Slabej | stálý odkaz

Komentáře

4 komentářů:
 • 21.02. 15:38, Slabej

  http://www.linde-nakladatelstvi.cz/media/files/13D24B19.pdf

 • 16.02. 15:37, Slabej

  Několik dalších názorů na nutnost změny stanov. podložené stanoviskem KANCLU Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti - vzorové stanovy SVJ po účinnosti NOZ Dotčené ustanovení: - § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů Stanovisko: Společenství vlastníků jednotek může i po nabytí účinnosti NOZ nadále vycházet ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když bude tento právní předpis nabytím účinnosti NOZ zrušen. Odůvodnění: Společenství vlastníků jednotek vznikají do doby nabytí účinnosti NOZ ex lege (§ 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů). Pokud nemá společenství vlastníků jednotek podle dosavadní právní úpravy stanovy, řídí se dle § 9 odst. 10 zákona o vlastnictví bytů stanovami vzorovými, které vydala vláda nařízením č. 371/2004 Sb. Společenství vlastníků jednotek tak přijímá vzorové stanovy fikcí. Společenství vlastníků jednotek vzniklé před účinností NOZ se bude i po účinnosti NOZ nadále řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když tento právní předpis pozbyde účinnosti ke dni 31. 12. 2013. Stanovy se totiž stávají součástí vnitřních právních poměrů této právnické osoby. Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek. Podle úpravy NOZ (§ 1204) společenství vlastníků jednotek vzniká až dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek vzniklá po nabytí účinnosti NOZ již musí mít stanovy vlastní, neboť společenství vlastníků jednotek se zakládá schválením stanov (§ 1200 NOZ). Zdroj : http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-vzorove-stan ovy-SVJ.pdf K TOMU DISKUSE NA ADRESE:http://www.portalsvj.cz/diskuse/nutne-zmeny-stanov-po-1-1-2014 Máme vlastní schválené stanovy uložené v rejstříku? ANO MÁME!

 • 15.02. 15:45, Slabej

  Několik názorů k problematice NOZ - SVJ a stanovy a další. Porovnání našich současných stanov a jejich kontinuitu či rozpor s NOZ si jistě dovede srovnat každý sám. Uvádím zdroje ,aby mě někdo neobvinil z vytrhávání příspěvků z kontextu. Kde jsou v NOZ SVJ(2000) 2 Vložil lake, 7. Únor 2014 - 5:34 Pane Qwerty, tím, že neodpověděli na srozumitelnou a naprosto logickou otázku, ukázali přece jaký je jejich postoj k nepohodlným dotazům. Problém některých „expertů“ je v tom, že si nechtějí za žádnou cenu přiznat, že profesor Eliáš přidal část o bytovém vlastnictví do NOZ dodatečně, narychlo, a jaksi neorganicky, tato část se v podstatných náležitostech liší od dalších ustanovení NOZ o spoluvlastnictví, tato část se týká pouze speciální právnické osoby SVJ(2012), jejíž způsobilost a vnitřní právní poměry jsou odlišné od dosavadního bytového vlastnictví, existuje pouze přechodové ustanovení pro dosavadní vlastnictví jednotek (§ 3063), neexistuje však přechodové ustanovení pro 55000 právnických osob SVJ(2000). i přes neexistenci tohoto přechodového ustanovení NOZ neuváženě zrušil zákon č. 72/1994 Sb., který jako jediný definuje stávající SVJ a vzájemné vztahy mezi vlastníky jednotek(1994). Mezi členy expertní skupiny KANCLu je i profesor JUDr. Karel Eliáš, hlavní autor NOZ. Takže experti KANCLu nikdy nenapíší, že v NOZ je něco hodně špatně. Pouze opatrně a stranou se právníci zmiňují o budoucí „technické novele NOZ“. Kdyby napsali rovnou kde je chyba, museli by tím zároveň přiznat, že na 1,2 milionu vlastníků jednotek a 55000 právnických osob se zapomnělo. Že je autoři a zákonodárci nechali v nejistém postavení zcela bez jakékoliv právní úpravy. A to experti placení ministerstvem nikdy nepřiznají. Naštěstí stále platí Ústava. V NOZ není uvedeno, že se stávající SVJ(2000) mají začít od 1. ledna 2014 řídit ustanoveními obsaženými v části o bytovém spoluvlastnictví. Naopak v NOZ je výslovně uvedeno, že se všechny osoby (i vlastníci, i SVJ) mají řídit v právních vztazích vzniklých před účinností NOZ podle dosavadní právní úpravy (NOZ § 3028). Vnitřní právní poměry v SVJ vzniklém do 31.12.2013 se i nadále řídí podle zrušeného zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů a podle stanov. Navenek jedná SVJ samozřejmě podle NOZ od okamžiku nabytí účinnosti. To je úplně stejné, jako když SVJ dříve jednalo navenek podle ObčZ a ObchZ. Ale to nás, vlastníky jednotek, přece nikdy moc nezajímalo ani nezajímá! O tom diskuse vůbec není! Platnost stávajících stanov nebrání vlastníkům v SVJ (2000), aby si hlasováním přijali jiné stanovy, které se budou odlišovat od těch nynějších. A mohou být klidně „ušity“ podle NOZ. Nikdo nikdy netvrdil něco jiného. Ale je velký, obrovský rozdíl mezi „mohou přijmout“ a „musí přijmout“. To první znamená, že jsme svobodní, svéprávní občané. To druhé by znamenalo, že jsme bezhlavé stádo, které se nechá hnát tam či zpátky podle toho, jak se panstvo vyspalo a podle toho, co v zákonech zrovna zpackali. Viz Otevřený dopis profesoru Eliášovi. Zdroj: http://www.portalsvj.cz/diskuse/nove-vzorove-stanovy-podle-noz Změna stanov podle NOZ 3 Vložil Pavel, 1. Září 2013 - 0:38 Šárko, jednak asi budete upozorněna, že na stávající SVJ se Bytové spoluvlastnictví nevztahuje. Pokud ale budete chtít respektovat názor právníků, tak se do tří let musí stanovy změnit. Problém je v tom, že stávající NOZ obsahuje řadu chyb a nejasností. Výše uvedený Petr Čech doporučuje s úpravou stanov nespěchat. Optimisticky věří, že sněmovna „kodex výrazně zlidští a odstraní nedostatky, chyby i zbytečnosti. U nejzávažnějších by tak mohla učinit i dříve než do tří let od účinnosti.“ Já s ním souhlasím. Už jsem zažil, jak nějaký pošuk navrhl a schválil, že všechna občanská sdružení musí mít v názvu slova „občanské sdružení“. Týkalo se to asi 80 tisíc o.s.. Pak to asi za rok zrušili. Je naděje, že by se to mohlo stát i v případě SVJ. Nechci naše SVJ zbytečně přejmenovávat a hlásit to na všechny obchodní partnery, FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, měnit razítka etc. To ti neumětelové, kteří si z rozmaru usmysleli, že SVJ musí mít v názvu „společenství vlastníků“, nedomysleli ani nezdůvodnili v důvodové zprávě. NOZ obsahuje i další záhady např., že do stanov musíte uvést první členy statutárního orgánu (§ 1200/2/e). To je možná vhodné u nově vzniklých SVJ, ale u SVJ např. z roku 2000 je stupiditou doplňovat jména prvních členů výboru. Místo stanov by bylo vhodně zajistit, jak budete aplikovat: § 1177 – oznamování nabytí jednotky § 1178 – informování o vlastnících a nájemcích § 1179 – nahlížení do dokladů § 1180/2 – rozúčtování na byt § 1186/2 – vystavování potvrzení To jsou ustanovení, která na Vás spadnou od 1.1.2014. Doporučuji si i projít prováděcí nařízení vlády k § 1222. Tam je také řada zajímavých ustanovení. Teprve potom bych přemýšlel o stanovách. Hezký den! Zdroj: http://www.portalsvj.cz/diskuse/stavajici-svj-se-budou-ridit-podle-noz-tvrdi-judr-c ech

 • 13.02. 15:22, Slabej

  Přeměna SVJ(2000) na SVJ(2012) Vložil lake, 12. Říjen 2013 - 5:27 :: Návrhy na změnu zákona Jednoduchá odpověď: Nejde to. Upozorňuji konstantně na to, že právnická osoba SVJ(2000) nemůže nějakým zázrakem změnit právní formu a stát se právnickou osobou SVJ(2012). To je naprosto triviální právní skutečnost, která zřejmě zůstává skryta všem horlivě publikujícím právníkům, i staré Blažkové. Nový občanský zákoník upravuje možnost přeměny právnických osob v části upravující obecně právnické osoby (§ 118 – § 209). Cituji:89/2012 Sb. Přeměna právnické osoby § 174 (1) Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy. (2) Právnická osoba může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon. Jde tedy o kogentní ustanovení, od něhož se nelze odchýlit pouhým silným chtěním, ani fantazírováním staré Blažkové či profesora Eliáše. Kdepak je tedy v NOZ uvedeno, že právnická osoba SVJ(2000) může – či dokonce MUSÍ – změnit právní formu na SVJ(2012)??? Nikde to není uvedeno, samozřejmě. Je to nepodložený výmysl. Takže k žádné „změně“ nemůže legálně dojít, a ani nedojde. SVJ(2000) nemá ani povinnost upravit své stanovy tak, aby odpovídaly stanovám zcela jiné právnické osoby (NOZ § 3041). S šířením takových nesmyslů bez právního podkladu je na čase přestat; už je to trapné. Renomovaní právníci se chovají jako hloupé děti. Podívejme se namátkou, jak NOZ řeší změnu právní formy právnických osob ve smyslu § 174. Jde o notoricky známá přechodová ustanovení v závěru NOZ.Podotýkám, že zmínku o SVJ(2000) byste tam hledali marně. Ale to jistě dobře víte všichni, že? Cituji: § 3045 (1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona.§ 3050 Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně. § 3051 Zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních předpisů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně. § 3052 Právnické osoby založené podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. To platí i o právnických osobách vzniklých jako sdružení podle § 636 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku. Tyto právnické osoby mají právo změnit svoji právní formu na spolek; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně. Z uvedeného plyne jednoznačně, že tam, kde zákonodárce umožnil změnu právní formy, to také stanovil výslovným pozitivním zákonným ustanovením. A z toho, že takové ustanovení chybí pro SVJ(2000) lze dovodit, že změna právní formy je vyloučena. SVJ(2000) se nemůže bez výslovného ustanovení v zákoně změnit na SVJ(2012). To je také notoricky známý fakt, který plyne i z judikatury Ústavního soudu o retroaktivitě. Důvodem, proč je změna právní formy nemožná, jsou zejména odlišné vlastnické vztahy – navzájem nekompatibilní definice jednotky u obou právnických osob. Ani dům dle NOZ nebude samostatnou věcí, nýbrž pouze součástí nemovité věci. U obou typů SVJ jsou rozhodující vlastnické vztahy. Teprve nad nimi je budována nástavba právnické osoby. Nejde to zařídit naopak. Kdo se domnívá opak, je jako stavitel, který chce nechat dům stát, pouze základy by rád vyměnil z kamenných na betonové. Existuje jediný legální postup, jak v domě vznikne SVJ(2012) podle NOZ namísto SVJ(2000) podle ZoVB. Postup má tyto kroky: Vlastníci jednotek notářským zápisem zruší rozdělení domu na jednotky(1994) a společné části. Tím zanikne stávající SVJ(2000) bez likvidace. Dále se postupuje podle NOZ: spoluvlastníci budovy přijmou Prohlášení; tím rozdělí budovu na jednotky(2012), které budou obsahovat i podíl na společných částech nemovité věci (v Prohlášení nesmí být společné části vyčleněny mimo jednotky). Prohlášení bude obsahovat rovněž náležitosti stanov. Tím dojde k založení SVJ(2012). Vkladem do rejstříku vznikne SVJ(2012). Zdroj:http://www.portalsvj.cz/diskuse/premena-svj-2000-na-svj-2012


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se