« Úvod | Velkorysý statutár! »

Příjmy z pronájmu společných prostor.


Z dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu, (7 Afs 19/2009–57 a 8 Afs 32/2011–64) vyplývá, že každý z vlastníků – fyzických osob si zdaní alikvotní část společenstvím přijatých příjmů v daňovém přiznání za to zdaňovací období (tj. za rok), ve kterém společenství tyto příjmy od jejich poskytovatelů (např. nájemců) obdrželo bez ohledu na to, kdy jim budou tyto jejich alikvotní části příjmů společenstvím reálně vyplaceny!“

Pokud právnická osoba SVJ,která vede řádně své účetnictví, dle z.č.563/1991 Sb.,(586/1992 Sb.,),obdrží na svůj účet finanční částku,která jí nepřísluší, je její povinností, ji vyúčtovat/odeslat právoplatnému majiteli a to se vším všudy,co k tomu ze zákona patří.Nečiní-li tak,nekoná s péčí řádného hospodáře,poněvadž i za správné vedení účetnictví odpovídá pouze právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán.


V ustanovení § 16 odst. 2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím je výslovně stanoveno, že příjmem SVJ není příjem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Z tohoto hlediska, kdy nejde o výnos SVJ, nemůže usnesení shromáždění nahradit projev vůle jednotlivých vlastníků týkající se nakládání s jejich příjmem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Pro praxi lze z toho dovozovat, že by však bylo možné, aby shromáždění vyjádřilo nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek souhlas s tím, že na základě souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek, např. formou písemného souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek na příslušné listině budou prostředky z nájemného z pronájmu společných částí domu, příslušející těmto souhlasícím vlastníkům jednotek převedeny do„fondu oprav“ SVJ, správně na platby záloh na příspěvky na správu domu a pozemku.Takový souhlas by musel být vyžadován od jednotlivých vlastníků jednotek, neboť jde o finanční prostředky těchto vlastníků jednotek, nikoliv o prostředky, o jejichž použití by mohlo rozhodovat shromáždění SVJ či stanovy. Shromáždění SVJ by tedy pouze vyjádřilo souhlas s tím, že u těch vlastníků jednotek, kteří písemně souhlasí s převodem těchto prostředků na „fond“ oprav“ budou tyto prostředky takto převedeny. V případě těch vlastníků jednotek, kteří by s tímto postupem nevyjádřili souhlas, by SVJ jejich podíl na příjmu z nájemného z pronájmu společných částí domu vyplatilo. Z praktického hlediska je zřejmě možné, aby se shromáždění usneslo, že uvedené příjmy vlastníků jednotek budou u souhlasících vlastníků převedeny jako jejich platby do „fondu oprav“ a na témže shromáždění by vlastníci jednotek (kteří by souhlasili) podepsali listinu o tom, že s tímto převodem do„fondu oprav“ SVJ souhlasí. konec citace


12.03.2018 17:11:11 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se